دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022924
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
۴. GetTempPath
این تابع هم مسیر پوشه Temp رو به ما میده و یه فرق کوچیک با قبلیه داره . جای آرگومان هاش عوض شده:

Private Declare Function GetTempPath Lib "kernel32" Alias "GetTempPathA" (ByVal nSize As Long,ByVal pBuffer As String) As Long
Private Sub Form_Load()
Dim tmpPath as String * 255
GetTempPath 255,tmpPath
Msgbox Replace(tmpPath,chr(0),"")
End Sub

5.SetForegroundWindow این تابع هندل یم پنجره رو میگیره و اونو فعال میکنه:

Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" Alias "SetForegroundWindow" (ByVal hwnd As Long) As Long

با استفاده از تابع GetCursorPos مکان موس رو میگیریم و با استفاده از از تابع WindowFromPoint بوسیله مختصات هندل رو میگیریم و به تابع میدیم(یه تایمر توی فرم بزارین):

Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" (ByVal xPoint As Long, ByVal yPoint As Long) As Long
Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" Alias "SetForegroundWindow" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type
Dim PAPI As POINTAPI,phWnd as long

Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 100
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
GetCursorPos PAPI
phWnd = WindowFromPoint(PAPI.x, PAPI.y)
SetForeGroundWindow phWnd
End Sub

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X